ექსპედიტორების და გადამზიდველების ფორუმი
 1. 1. საიტით სარგებლობის წესები
 2. 2. Cookie-ს პოლიტიკა
 3. 3. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

საიტით სარგებლობის წესები

 1. 1. იკრძალება:
  1. 1.1 კომპანიის, გასაყიდი პროდუქტების და ფორუმზე შემოთავაზებული მომსახურების რეკლამირება - ამისათვის არსებობს დანაყოფი „განცხადებები“ და კომერციული რეკლამა.
  2. 1.2 ტვირთევის და თავისუაფლი ტრანსპორტის შესახებ განცხადებების განთავსება ჩატში, ფორუმზე და სხვა დანაყოფებში: ამისათვის განკუთვნილია „ტვირთების“, „ტრანსპორტის“ სპეციალური მონაცემების ბაზა.
  3. 1.3 კომპანიის გადახდისუუნარობის შესახებ ინფორმაციის ჩატში და ფორუმზე გამოქვეყნება. ამისათვის არსებობს დანაყოფი „შავი სია“.
  4. 1.4 მოქმედი ტვირთების დაბლოკვა.
  5. 1.5 განცხადებების დაფაზე ისეთ თემებზე გამოქვეყნება რომლებიც არ შეესაბამება განცხადებას.
  6. 1.6 კონკრეტულ ფორუმზე ახალი თემის შემოღება ან სხვა თემებზე აზრის გამოთქმა.
  7. 1.7 განცხადებების გამოქვეყნება საკონტაქტო ინფორმაციის გარეშე.
  8. 1.8 განცხადებების გამოქვეყნება, რომლებიც არ შეესაბამება სინამდვილეს ან შეცდომაში შეყავს მომხმარებელი.
  9. 1.9 ტვირთების და ტრანსპორტის შესახებ წინადადებების გამოქვეყნება, რომელიც სხვა თემებს ეხება.
  10. 1.10 ტვირთის და ტრანსპორტის შესახებ განცხადებებში სხვა კომპანიის ტელეფონის ნომრების მითითება.
  11. 1.11 ყალბი, პროვოცირების მომხდენი, მუქარის მქონე და შეურაცხმყოფელი ინფორმაციის გამოქვეყნება.
  12. 1.12 სალანძღავი და უცენზურო ლექსიკის გამოყენება.
  13. 1.13 უზრდელობის და უპატივისმცემლობის გამოხატვა მოსაუბრეს მიმართ, პირადულზე გადასვლა.
  14. 1.14 სხვა ერების და ხალხების შეურაცხმყოფელი შეტყობინებების გამოქვეყნება. სხვადასხვა ეროვნებების მიმართ დამამცირებელი სიტყვების გამოყენება („ხახოლები, მოსკალები და ასე შემდეგ).
  15. 1.15 გასაყიდი პროდექტების და შემოთავაზებული მომსახურეობის შესახებ დისკუტირება.
  16. 1.16 საინფორმაციო არხების სხვადასხვა მეთოდებით გადავსება (განცხადებების დუბლირება, მიზეზის გარეშე დიდი რაოდენობის ძახილის ნიშნების და სმაილიკების გამოყენება).
  17. 1.17 მხოლოდ მთავრული ასოებით დაწერა.
  18. 1.18 რამოდენიმე სახელის ქვეშ რეგისტრირება.
  19. 1.19 საკუთარ თავზე და კომპანიის შესახებ ყალბი ინფორმაციის წარმოდგენა.
  20. 1.20 საიტის და სერვერის მუშაობის მიზნობრივად დარღვევა.
  21. 1.21 ადმინისტრაციის მუშაობის და გადაწყვეტილებების საჯაროდ განხილვა.
  22. 1.22 იკრძალება პირადი ლოგინის და პაროლის გადაცემა მესამე პირებზე ავტორიზაციისათვის (მათ შორის პირადი კომპანიის თანამშრომლებზე, პარტნიორებზე, კონტრაგენტებზე, მეგობრებზე და ასე შემდეგ).
  23. 1.23 კომპანიების, კლიენტების, განცხადებების (ტვირთის და/ან ტრანსპორტის შესახებ) მონაცემთა ბაზის კოპირება საპროგრამო მეთოდით ან რაიმე სკრიპტების და (ან) სხვა პროგრამული საშუელებების გამოყენებით.
 2. 2. სანქციები:
  1. 2.1 ხორციელდება განცხადების, თემის, შეტყობინების რედაქტირება და ამოღება.
  2. 2.2 ხორციელდება კომპანიის წვდომის ბლოკირება ფორუმზე შესასვლელად.
  3. 2.3 ხორციელდება მომხარებლის და/ან კომპანიის რეგისტრაციის ბლოკირება.
  4. 2.4 ხორციელდება IP მისამართის ბლოკირება.
  5. 2.5 დარღვევის განზრახ ჩადენისას შეიძლება გამოყენებული იქნას ყველა სანქცია.
  6. 2.6 განცხადების გამოქვეყნებისათვის, რომელიც სარეკლამო ხასიათს ატარებს (მათ შორის ინფორმაცია ფორმუზე კონკრეტული ტვირთის ან ტრანსპორტის შესახებ), კომპანიას შეიძლება დაეკისროს დამატებითი გადასახადი ამ განცხადების გამოქვეყნებისათვის.
  7. 2.7 საიტის ადმინისტრაციას, მომხარებელის წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, უფლება აქვს შეაჩეროს ან შეწყვიტოს მომსახურეობის მიწოდება:
   • თუ მომხმარებელი არ ასრულებს თავის ფინანსურ ვალდებულებებს ადმინისტრაციის ან მესამე პირების (დამკვეთების და გადამზიდების) წინაზე.
   • თუ მომხმარებელი რამენაირად შეკრულია კომპანიასთან ან პირებთან (ერთნაირი იურიდიული ან ფაქტიური მისამართი, ერთი და იგივე მომხმარებლები, მომხმარებლების დამალული რეალური სახელები და ა.შ.), რომლებსაც შეუწყდათ სისტემაში შესვლის უფლება გადახდინუუნარობის გამო, გაკოტრების ან თავისი ფინანსური მოვალეობების არასათანადო შესრულების გამო.
   • საიტის და ფორუმის სარგებლობის წესების დარღვევა.
 3. 3. შენიშვნები:
  1. 3.1 საიტის ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს შეცვალოს ან შეავსოს წესების სია ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე. შევსებული ან შეცვლილი წესები ძალაში შედიან მათი გამოქვეყნებისთანავე.
  2. 3.2 წესების არ ცოდნა არ ათავისუფლებს პასუხისმგებლობისაგან.


საიტზე www.cargo.lt მომუშავე მუშაკებზე ინფორმაციის გამოქვეყნების წესები.

  საერთო დებულებები
 1. 1. მომხმარებლის ხელშეკრულების 1.2 პარაგრაფის შესაბამისად, წინამდებარე წესები სავალდებულოა საიტი www.cargo.lt-ის (შემდგომში -საიტი) ყველა მომხმარებელისათვის (შემდგომში საიტის მომხმარებელი), რომელიც საიტზე აქვეყნებს ინფორმაციას მუშაკების (მძღოლების, მძღოლი-ექსპედიტორების) შესახებ.
 2. 2. საიტის მომხმარებლად ითვლება ნებისმიერი კომპანია, დაწესებულება, ორგანიზაცია, რომელმაც ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას საიტი www.cargo.lt -ის სარგებლობის შესახებ. მონაცემების გამოქვეყნებამდე, მომხმარებელი ვალდებულია გაეცნოს კანონს პირადი მონაცემების სამართლებრივი დაცვის შესახებ (ნახეთ „Valstybės žinios“, 2003, Nr. 15-597), ლიტვის რესპუბლიკის მთავრობის 2002 წლის 20 თებერვლის დადგენილებას, და აგრეთვე სხვა შემდგომ გამოსულ საკანონმდებლო აქტებს ადამიანის პირადი მონაცემების დაცვის შესახებ, და აგრეთვე მიიღოს ყველა ზომა ამ სამართლებრივი აქტების დასაცავად ადამიანის მონაცემების გამოქვეყნების დროს. ასევე, საიტის მომხმარებელი ვალდებულია დაიცვას ეს წესები და თავი შეიკავოს ყველა მოქმედებისგან ან მოქცევისგან, რომელიც არ შეესაბამება კანონებს ან/და სხვა სამართლებრივ აქტებს.
 3. 3. მუშაკების (მძღოლების, მძღოლი-ექსპედიტორების) პირადი მონაცემების მოწესრიგება საიტზე www.cargo.lt ხორციელდება მატერიალური ზარალის თავიდან აცილების მიზნით, რომელიც შეიძლება მიადგეს საიტის მომხმარებლებს არასანდო მუშაკის დაქირავების და მისთვის მატერიალური ფასეულობების მინდობის შედეგად. ამიტომ, საიტზე მონაცემების მოწესრიგება ხდება მხოლოდ ერთი მიზნით - სატრანსპორტო კომპანიების მატერიალური ზარალის და იმ სიტუაციების ასაცილებლად, როცა შრომითი ხელშეკრულებები იდება მუშაკებთან (მძღოლებთან, მძღოლი-ექსპედიტორებთან), რომელთაც ქონდათ შრომითი დისციპლინის უხეში დარღვევები, რითაც მათ მატერიალური ზარალი მიაყენეს მათ დამსაქმებელს და დამსაქმებლების ნდობა დაკარგეს სხვა კომპანიებში არაკეთილსინდისიერი მუშაობის გამო.
 4. 4. ამ წესებში მითითებულია სუბიექტი - ადამიანი, რომელიც შრომითი ხელშეკრულებით მუშაობდა მომხმარებელის კომპანიაში მძღოლის, მძღოლი-ექსპედიტორის თანამდებობაზე, რომლის მონაცემები გამოქვეყნებულია მონაცემთა ბაზაში. მონაცემთა ბაზის გამგე საიტის ადმინისტრატორია.


 5. მომხმარებელის უფლებები
 6. 5. მუშაკების საიტზე განლაგებული მონაცემების გამოყენება საიტის მომხმარებელს შეუძლია მხოლოდ ამ წესების 3-ე პარაგრაფში მითითებული მიზნების შესაბამისად. იკრძალება ამ მონაცემების გავრცელება, მესამე პირებისათვის გამხელა, სხვა მონაცემთა ბაზების შესაქმნელად და სხვაგვარად გამოყენება მიზნების მისაღწევად სავალდებულო ზომების გადამეტებით, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. საიტის მომხმარებლები ვალდებულები არიან დაუყონებლივ გაანადგურონ საიტზე არსებული მონაცემთა ბაზიდან მიღებული მონაცემები, როგორც კი მორჩება მონაცემების სუბიექტის დაქირავების პროცედურა.
 7. 6. საიტის მომხმარებლებს აქვთ უფლება გამოაქვეყნონ მხოლოდ იმ ადამიანის (გვარი, სახელი, დაბადების თარიღი, სამუშაო ადგილი) ინფორმაცია და მონაცემები, რომელიც შეესაბამება სინამდვილეს და აგრეთვე გამოაქვეყნონ ინფორმაცია და მონაცემები ისეთნაირად, რომ მონაცემების სუბიექტს არ დაერღვეს კანონიერი ინტერესები. მონაცემების მოწესრიგების ფორმაზე და კანონის მიმართ შესაბამისობაზე სრული პასუხისმგებელია ის პირი, რომელიც ახორციელებს მონაცემების მოწესრიგებას (საიტის მომხმარებელი).


 8. მომხმარებლების მოვალეობები
 9. 7. საიტის მომხმარებლებმა უნდა დაიცვან ეს წესები, და აგრეთვე სამართლებრივი აქტების მოთხოვნები პირადი მონაცემების სასამართლო დაცვის შესახებ. თუ საიტის მომხმარებლის არასწორი ქმედებების გამო წარმოიშვა სამოქალაქო, ადმინისტრაციული ან სხვა პასუხისმგებლობა, საიტის მომხმარებლები ვალდებულები არიან აანაზღაურონ ამასთან დაკავშირებული ადმინისტრატორის ყველა ზარალი.
 10. 8. საიტის მომხმარებლები ვალდებულები არიან უზრუნველყონ, რომ მომხმარებლის მუშაკებს ან მომხმარებლის სხვა წარმომადგენლებს მუშაკების შესახებ მომხმარებელის სახელით ინფორმაციის გამოქვეყნების დროს (მოხმარებლისათვის მოწოდებული ლოგინის და პაროლის გამოყენებით) სწორი ინსტრუქტაჟი ჩაუტარდეთ საკითხზე პირადი მონაცემების დაცვის შესახებ და წერილობითი ფორმით აიღონ ვალდებულება საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის კონფედენციალურ ინფორმაციად ცნობის შესახებ და გამოიყენონ მხოლოდ პირდაპირი საჯაროობის მიზნით და აგრეთვე უზრუნველყონ ინფორმაციის გაუმჟღავნებლობა მესამე პირებისათვის, როგორც საქმიანი ურთიერთობების დროს, ასევე მათი დამთავრების შემდეგ განუსაზღვრელი ვადით.
 11. 9. საიტის მომხმარებელი ვალდებულია გააცნოს ეს წესები თავის მუშაკებს და სხვა წარმომადგენლებს, რომლებსაც ეძლევათ უფლება გამოიყენონ ლოგინი და პაროლი. აგრეთვე, საიტის მომხმარებელი ვალდებულია მიიღოს ყველა შესაძლო ზომები ლოგინის და პაროლის არაკანონიერად გამოყენების თავიდან აცილების მიზნით, საიტის მომხმარებელის და მისი მუშაკის შორის საქმიანი ურთიერთობების დამთავრების შემდეგ (მიმართოს ადმინისტრატორს პაროლის შეცვლის მიზნით და ა.შ.).
 12. 10. მომხმარებელის ლოგინის და პაროლის წარდგენის წესი დადგენილია ხელშეკრულებაში www.cargo.lt საიტის სარგებლობის შესახებ, რომელიც დადებულია საიტის ადმინისტრატორის და მომხმარებელის შორის.


 13. შეზღუდვები
 14. 11. საიტზე იკრძალება განსაკუთრებული პირადი მონაცემების მოწესრიგება. განსაკუთრებითი პირადი მონაცემები - ეს ის მონაცემებია, რომლებიც დაკავშირებულია ადამიანის რასობრივ ან ეთნიკურ წარმოშობასთან, მის პოლიტიკურ, რელიგიოზურ, ფოლოსოფიურ და სხვა მრწამსებთან, პროფკავშირებში გაერთიანებასთან, ჯამრთელობასთან, სქესობრივ ცხოვრებასთან და აგრეთვე ინფორმაციასთან ადამიანის ნასამართლეობის შესახებ (კანონი პირადი მონაცემების სასამართლო დაცვის შესახებ, მუხლი 9, ნაწილი 2).
 15. 12. საიტის მომხმარებლებმა, რომლებმაც განსაკუთრებული პირადი მონაცემები გამოაქვეყნეს, დაუყონებლივ უნდა შეწყვიტონ ასეთი მონაცემების საიტზე გამოქვეყნება. ასეთი მონაცემების გასაჯაროების შეწყვეტა შეუძლია საიტის ადმინისტრატორსაც, რომელმაც ასეთი მონაცემების არაკანონიერი გამოქვეყნების ფაქტები აღმოაჩინა.


 16. მონაცემების სუბიექტის უფლებების დაცვა
 17. 13. მონაცემებუს სუბიექტს (მუშაკს) კანონის პირადი მონაცემების სასამართლო დაცვის შესახებ შესაბამისად აქვს უფლება იცოდეს (იყოს ინფორმირებული) თავისი პირადი მონაცემების მოწესრიგების შესახებ, გაეცნოს თავის მონაცემებს მათი მოწესრიგების დროს, მოითხოვოს მათი შესწორება, განადგურება და შეჩერება (გარდა შენახვისა), როცა პირადი მონაცემების მოწესრიგება ხორციელდება წესების ან სხვა კანონების დაცვის გარეშე, და ასევე არ დაეთანხმოს მისი პირადი მონაცემების მოწესრიგებაზე. ადმინისტრატორის ან მონაცემების სუბიექტის მოთხოვნით საიტის მომხმარებლები ვალდებულები არიან მიიღონ ზომები მონაცემების სუბიექტის უფლებების კანონის მიერ დადგენილი წესის თანახმად განხორციელების მიზნით.
 18. 14. საიტის მომხმარებელი, რომელმაც შენიშნა მონაცემების სუბიექტის (მუშაკის) პირადი მონაცემები, ვალდებულია ამის შესახებ აცნობოს მონაცემების სუბიექტს არა უგვიანეს, იმ მომენტამდე, როცა მონაცემები წარმოდგენილია პირველად და ასახავს ინფორმაციას, რომელიც მითითებული კანონის მუხლში პირადი მონაცემების სასამართლო დაცვის შესახებ:
  • თავისი (მონაცემების მაკონტროლებელი) რეკვიზიტების და ადგილმდებარეობის შესახებ (თუ მონაცემების გამგე ან მისი წარმომადგენელი იურიდიულ პირს წარმოადგენს);
  • რა მიზმებით ხორციელდება მონაცემების სუბიექტის პირადი მონაცემების მოწესრიგება;
  • სხვა დამატებითი ინფორმაცია (ვის და რა მიზნით მიეწოდება მონაცემების სუბიექტის პირადი მონაცემები; თავისი რომელი პირადი მონაცემები უნდა წარადგინოს მონაცემების სუბიექტმა და რა შედეგები მოყვება მონაცემების წარუდგენლობას, სუბიექტის უფლება გაეცნოს თავის პირად მონაცემებს და მოითხოვოს არასწორი, არასრული არაზუსტი მონაცემების შესწორება), რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს პირადი მონაცემების სწორი მოწესრიგება მონაცემების სუბიექტის უფლებების დარღვევის გარეშე.
 19. 15. მონაცემების სუბიექტის შეტყობინებაში საიტის მომხმარებელმა უნდა მიუთითოს ასეთი ინფორმაცია: თავისი ადგილმდებარეობის მისამართი ან საცხოვრებელი ადგილი, მონაცემების და მონაცემების მიმღებების მოწესრიგების მიზანი, წყარო საიდანაც მიღებულია მონაცემები. დამატებით შეიძლება მიეთითოს უფრო მეტი საკონტაქტო მონაცემები (ტელეფონის ნომერი, ფაქსის ნომერი, ელექტრონული მისამართი).
 20. 16. მონაცემების სუბიექტის მისამართით შეტყობინების გაგზავნისას, საიტის მომხმარებელი ვალდებულია გააცნოს მონაცემების სუბიექტს მისი უფლება არ დაეთანხმოს იმას, რომ საიტზე www.cargo.lt განხორციელდეს მისი პირადი მონაცემების მოწესრიგება. მონაცემების სუბიექტს აქვს უფლება არ დაეთანხმოს იმას, რომ განხორციელდეს მისი პირადი მონაცემების მოწესრიგება. თუ ამასთან დაკავშირებით მონაცემების სუბიექტი უარს აცხადებს, ადმინისტრატორი ან საიტის მომხმარებელი ვალდებულია დაუყონებლივ და უფასოდ შეწყვიტოს პირადი მონაცემების მოწესრიგების ქმედება და აცნობოს ამის შესახებ მონაცემების მიმღებს. მონაცემების სუბიექტის მოთხოვნით, მონაცემების გამგებელი ვალდებულია აცნობოს მონაცემების სუბიექტს მონაცემების მოწესრიგების შეწყვეტის ან შეწყვეტაზე უარის თქმის შესახებ.
 21. 17. Cargo.LT-ს ადმინისტრატორი იტოვებს უფლებას და მომხმარებელი ეთანხმება იმას, რომ მომხმარებელის პირადი მონაცემები შეიძლება გამოყენებული იქნას შინაგანი მარკეტინგული მიზნებისათვის და აგრეთვე კლიენტების ინფორმირებისათვის საიტის სიახლეების შესახებ. მომხმარებელს, რომელსაც არ სურს მიიღოს სიახლეების ბიულეტენი, შეუძლია უარი თქვას მაზე დანაყოფი „დახმარება“-ის კვედანაყოფში „გზავნილები“.
 22. 18. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის დროს, მონაცემების სუბიექტს აქვს უფლება მიიღოს ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა წყარო იყო გამოყენებული და მისი რომელი პირადი მონაცემებია შეგროვილი, რა მიზნით ხდება მათი მოწესრიგება და ვის უნდა მიეწოდის ეგ ინფორმაცია. მონაცემების სუბიექტისაგან მისი პირადი მონაცემების მოწესრიგების შესახებ მოთხოვნის მიღებისას, ადმინისტრატორი ვალდებულია უპასუხოს ხორციელდება თუ არა მისი პირადი მონაცემების მოწესრიგენა და წარუდგინოს მონაცემების სუბიექტს მის მიერ მოთხოვნილი მონაცემები არა უგვიანეს 30 კალენდარული დღისა მონაცემების სუბიექტის მოთხოვნის მიღების მომენტიდან.


 23. მონაცემების სუბიექტის მოთხოვნის საფუძველზე ეს მონაცემები უნდა მიეწოდოს წერილობით ფორმაში. ამ მონაცემებს მონაცემების გამგებელი უფასოდ წარუდგენს მონაცემების სუბიექტს ერთხელ კალენდარულ წელიწადში.
 24. 19. თუ მონაცემების სუბიექტმა, თავის პირად მონაცემებთან გაცნობის შემდეგ, დაადგინა, რომ მისი პირადი მონაცემები არასწორია, არასრულყოფილი ან არაზუსტი და ამის გამო მიმართა ადმინისტრატორს ან საიტის მომხმარებელს, ისინი ვალდებულები არიან დაუყონებლივ შეამოწმონ პირადი მონაცემები და მონაცემების სუბიექტის მოთხოვნით შეასწორონ ან შეცვალონ არაზუსტი, არასრულყოფილი ან არასწორი პირადი მონაცემები ან შეაჩერონ ასეთი პირადი მონაცემების მოწესრიგენის ქმედება. თუ მონაცემების სუბიექტმა, თავის პირად მონაცემებთან გაცნობის შემდეგ, დაადგინა, რომ მისი პირადი მონაცემების მოწესრიგება უკანონოდ ხორციელდება და ამის შესახებ მიმართავს ადმინისტრატორს ან საიტის მომხმარებელს, ისინი ვალდებული არიან დაუყონებლივ და უფასოდ შეამოწმონ ამ პროცედურის კანონიერება და კეთილსინდისიერება და მონაცემების სუბიექტის (წერილობით ფორმაში) მოთხოვნის საფუძველზე დაუყონებლივ გაანადგურონ არაკანონიერად და არა კეთილსინდისიერად შეგროვებული პირადი მონაცემები ან შეაჩერონ ასეთი პირადი მონაცემების მოწესრიგების ქმედება, გარდა შენახვისა.
 25. 20. მონაცემების სუბიექტის თხოვნის საფუძველზე მისი პირადი მონაცემების მოწესრიგების ქმედება იქნება შეჩერებული. ამ დროს მონაცემების შენახვა ხდება მანამდე, სანამ არ იქნება შესწორებული ან განადგურებული (მონაცემების სუბიექტის თხოვნის საფუძველზე ან მონაცემების შენახვის ვადის გასვლის შემდეგ). ადმინისტატორმა ან საიტის მომხმარებელმა დაუყონებლივ უნდა აცნობოს მონაცემების მიმღებს მისი თხოვნის საფუძველზე პირადი მონაცემების ქმედების შესრულების თუ შეუსრულებლობის შესახებ, პირადი მონაცემების განადგურების ან მოწესრიგების ქმედების შეჩერების შესახებ.
 26. 21. მონაცემების სუბიექტის განცხადების საფუძველზე ხორციელდება პირადი მონაცემების შესწორება, განადგურება ან მოწესრიგების ქმედების შეჩერება მონაცემების სუბიექტის პირადობის დამადასტურებელი საბუთების მიხედვით. ადმინისტრატორი ვალდებულია დაუყონებლივ აცნობოს მინაცემების მიმღებებს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით ან საიტზე www.cargo.lt სუბიექტის პირადი მონაცემების შესწორების და განადგურების ან მოწესრიგების ქმედების შეჩერების შესახებ შეტყობინების დატოვების გზით.


 27. საბოლოო დებულებები
 28. 22. საიტზე გამოქვეყნებული პირადი მონაცემები უნდა იყოს ზუსტი და მუდმივად განახლებადი; არაზუსტი და არასრულყოფილი მონაცემები უნდა იყოს შესწორებული, შევსებული ან განადგურებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში უნდა შეჩერდეს პირადი მონაცემების მოწესრიგების ქმედება. პირადი მონაცემები უნდა ემთხვეოდეს სინამდვილეს, იყოს სწორად ფორმულირებული და იმ მოცულობით, რომელიც აუცილებელია მონაცემების შეგროვებისათვის და მათი შემდგომი მოწესრიგებისათვის. ინფორმაციის ფორმულირება პირადი მონაცემების შესახებ ხორციელდება შეურაცხყოფის მიყენების გარეშე. ამ პუნქტში, დადგენილი მოთხოვნების შესრულებაზე პირდაპირ პასუხისმგებელია საიტის მომხმარებელი.
 29. 23. მონაცემების სუბიექტის გამოქვეყნებული მონაცემები შეიძლება საიტზე ინახებოდეს 3 წლამდე ან იმ მომენტამდე, როცა საიტის მომხმარებელი თვითონ გაანადგურებს მათ. მონაცემების გამოქვეყნების დღიდან 3 წლის გასვლის შემდეგ ადმინისტრატორს აქვს უფლება გაანადგუროს გამოქვეყნებული მონაცემები.
 30. 24. საიტის ის მომხმარებლები, რომლებმაც დაარღვიეს ამ წესების მოთხოვნები, პასუხს აგებენ კანონით დადგენილი წესით. ამის გარდა, თუ საიტის ადმინისტრატორმა შეამჩნია ამ წესების დარღვევის შემთხვევები, მომხმარებლის უფლებები ამ საიყტზე შეიძლება შეზღუდული იქნას. ადმინისტრატორს აქვს უფლება ცალმხრივად გააუქმოს ხელშეკრულება მომხმარებელთან, თუკი შენიშნა ამ ხელშეკრულებაში მოყვანილი წესების დებულებების დარღვევა.
 31. 25. კარგად დაფიქრდით, სანამ მუშაკის შესახებ მონაცემებს გამოაქვეყნებდეთ. ასეთმა საჯაროზე გამოტანამ შეიძლება ადამიანს პირადი ცხოვრება დაუნგრიოს და ამიტომ იკრძალება მოქმედი კანონმდებლობით.
ჩვენ ვებ–გვერდის სწორად ფუნქციონირებისათვის, დაკავშირებული რეკლამების საჩვენებლად და გადაზიდვების ანალიზისათვის ვიყენებთ cookies-ს თქვენ აცხადებთ თანხმობას cookies-ის გამოყენებაზე. უფრო დეტალურად
მონაცემების ჩატვირთვა
სტაუსი: საიდან
+3